• 2009
 • 2008
 • 2007

 • Site Meter

  Vinter

   
   

  Kronobergsparken

  21 april 2014
   
  • 1787 - Judiska begravningsplatsen invigs
  • 1883 - Kronobergsparken börjar anläggas
  • 1930-talet - Området vid brandstationen blir färdigt
  • 1945 - Lekplatsen blir färdig
  • 1979 - Statyn Ikaros med draken får sin plats i parken
  • 2002-2003 - Parken renoveras

  Kronobergsparken ligger öster om Fridhemsplan på Kungsholmen och är en av Stockholms fem stora bergsparker som anlades i slutet av 1800-talet. Bergsparkerna anlades på mark som var svår att bebygga i den tid då Stockholms bostadsbyggande växte i takt med den snabbt ökande befolkningen. Bergsparkena ingick i Albert Lindhagens generalplan från 1866 som handlade om att reglera Stockholms gatunät i den starkt växande huvudstaden. Parken anlades mellan åren 1883-1912 och området mot Polhemsgatan blev sist färdigställt. Den del av parken som ligger intill Kungsholmens brandstation, blev dock färdigt först i mitten av 1930-talet. Den här typen av höglänta parker med slingrande gångar, stora gräsytor och mängder av olika träd, var poulära i norra Europa vid den här tiden. Som besökare fick man dock hålla sig på gångarna då gräsytorna inte fick beträdas...!

   

  Stadsparker skapades för att människorna i städerna skulle kunna promenera längs stigarna, eller vila i de gröna rummen och slippa stadsstressen för en stund. Problemet med bergsparkerna är att de inte är direkt lätt-tillgängliga för de som har problem att ta sig upp för branta sluttningar. Men för de som orkar och har friska ben är Kronobergsparken en populär plats för picknick eller att vila och sola på. Jag måste nog ändå säga att av Stockholms bergsparker så är nog Kronobergsparken den som lockar minst att besöka. Kanske att de skrapade bort för mycket av den ´´naturliga´´ naturen när platsen anlades. Nu dominerar grässlänter. Vitabergsparken och Tantolunden inbjuder mycket mer till besök och även Tegnérlunden. Vanadislunden har jag för dålig relation till för att uttala mig om, men jag ska fösöka vistas där lite mer under 2015, för att känna in platsen. Kanske att även att Kronobergsparken kan charma mig framöver! Jag ska i varje fall fotografera mer här under olika tider 2015.

   

  Kronobergsparken som är drygt 5 hektar stor, är inramat av Polhemsgatan, Bergsgatan, Kronobergsgatan och Parkgatan. I det sydvästra hörnet ligger den Judiska begravningsplatsen från 1787. En grupp invandrade judar köpte en bit mark invid Kronobergsgatan på 1770-talet och anlade en begravningsplats som idag är inhägnat med ett smidesstaket. 209 personer ligger begravda här och den sista begravdes 1857.

   

  Åren 2002 till 2003 genomfördes en större renovering av parken. Under parken ligger en parkeringsplats som har en in- och utfart mot parkens västra sida mot Fridhemsplan. År 1979 avtäcktes skulpturen Ikaros med draken av konstnären Barbro Lindvall-Liljander. 1945 anlades lekplatsen som ligger mot Kronobergsgatan. 

   

  21 april 2014
   
  21 april 2014
   
  21 april 2014
   
   Mot Parkgatan 21 april 2014
   
  Kronobergsparken ca 1900-1910. Bild från Stadsmuseet.
   
  Judiska kyrkogården i oktober 1907. Bild från Stadsmuseet.

  Drottningholms lindar 1998-2015

   Bild från 2012. När bilden togs, var det bara ett år sedan dessa lindar planterades här närmast slottet.
   
   
  Efter att ännu en gång sett Monty Dons film ´´Franska trädgårdar´´ kunde jag se att slottsparken vid Vaux le Vicomte som ligger 5 mil sydost om Paris, verkligen varit en förebild för Tessin d.y. när han i slutet av 1600-talet ritade Drottningholms slottspark. Den här januaridagen vandrade jag i det som är Sveriges stolthet vad gäller barockparker, bland annat för att titta till lindalléerna, där träden är utbytta under perioden 1997-2011. Träden ser friska ut, men den komplicerade uppbyggnadsbeskärningen har fått många att undra om de trädansvariga verkligen vet vad de gör. Självklart vet dom det. Läs mer om beskärningen längre ner i det här inlägget.
   

  Genom åren hade röta, svampangrepp och hård beskärning i kombination med dåliga markförhållanden försvagat lindarna i parkens alléer och det beslutades att alla träd skulle bytas ut i olika etapper. Några anekdotträd skulle dock få bli kvar, som ett minne från de gamla alléerna. 1997 fälldes de första 168 lindarna och jag var där en helg och såg de gamla lindarna där de låg på marken. Nya växtbäddar gjordes noggrant i ordning inför planteringen av de nya lindarna. Det stora arbetet med att byta ut parkens lindar hade inletts och under åren som det omfattande arbetet pågick besökte jag parken med jämna mellanrum för att följa den spännande och ofrånkomliga förnyelsen av alléerna.

  De 350 lindar som planterats närmast slottet är framdrivna med sticklingar från parkens gamla lindar. De övriga lindarna i parken är av sorten Tilia x europaea ´Pallida´ vars klon är känd från tidigt 1600-tal och ett av de äldsta träden av ´Pallida´ i Sverige, finns för övrigt i Svartsjö slottspark på Färingsö och kallas Drottning Kristinas lind och även ett mäktigt exemplar i Berzelii park. Den här sorten av parklind har en ganska smal krona med korta lite hängande sidogrenar vilket gör att man slipper de annars breda trädkronorna i parkens alléer.

   

  Alla de cirka 840 nya lindarna i parken ser välmående ut och jag imponeras av det arbete som lagts ner för att förnya alla dessa alléer. 2011 planterades de sista lindarna och nu ska träden uppbyggnadsbeskäras på ett ganska avancerat sätt (kandelaberbeskärning) så att man får den perspektiveffekt som man eftersträvar i parken och tanken är att man från de mer öppna alléerna i mitten, ska kunna se slottets flyglar.

   
  Bild från 2015 - De senast planterade träden kom på plats 2011. 
   
  Bild från 2015 
   
  Bild från 2015. Träden längst bort i parken som planterades 1998
   
  Bild från 2015 - Ett av parkens anekdotträd
   
  Bild från 2014
   
  Bild från 2013
   
  Bild från 2012
   
  Bild från 2012 - Just de här träden har haft sin plats här endast ett år när bilden togs.
   
  Bild från 2012
   
  Bild från 2011 - De sista träden i parken planteras närmast slottet. Den här sista etappens lindar är uppdrivna från sticklingar som togs 1995-96 av parkens gamla lindar och kallas här för ´´historiska lindar´´.
   
  Bild från 2011
   
  Bild från 2011
   
  Bild från 2011 - Kandelaberbeskärning
   
  Bild från 2011
   
  Bild från 2009 - Här har ännu inte lindarna närmast slottet fällts
   
  Bild från 2009
   
  Bild från 2009
   
  Bild från 2009
   
  Slottsparkarkitekt Lena Löfgren-Uppsäll förklarar beskärningsmetoden. 2008
  För alléer i barockträdgårdarna hade man olika stilideal för hur de skulle se ut, fungera och beskäras. Lindalléerna i Brottningholms barockträdgård anlades som s.k. ´´vita´´ , (med ´´sand´´ under alléerna), fyraradiga alléer, enligt förebilder från Frankrike. Hur de skulle utföras, vilka proportioner, mått mm man skulle ha finns bl.a. beskrivet i olika franska trädgårsböcker från 16- och 1700-talet liksom av Tessin d.y., som ju var arkitekten för större delen av Drottningholms barockträdgård.

  I Drottningholm är avståndet mellan de två mittersta raderna större, ca 12 m, än det i de yttersta trädraderna som är 7 m. Träden planterades inom raderna på ett avstånd av ca 7 m. Måtten utgår från mått i aln.
  I den mittersta raden skulle trädkronorna inte växa ihop mellan raderna, utan trädkronorna skulle beskäras så att den ljusstrimma föll ner på marken mellan raderna. Inom raderna däremot skulle träden växa ihop. I de yttre raderna skulle träden växa ihop både mellan raderna och i raderna.

  På så vis bildades tre alléer av de fyra trädraderna. I mitten fick man en ´´öppen´´ , ljusare allé där man genom trädkronorna såg slottets flyglar när man vandrade i alléerna från väster mot öster. De båda yttre alléerna skulle bilda täta ´´lövgångar´´, som gav skugga och viss enskildhet.
  För att åstadkomma detta skulle stamhöjderna för träden vara något lägre i de yttre alléerna och lite högre i den ´´inre´´ allén. D.v.s. träden i de båda mittersta raderna hade lite högre stamhöjd mot mitten och lite lägre stamhöjd mot yttersidorna. Även valven i mittallén och de yttre skulle variera något, med högre valv i den mittersta allén än i de yttre.

  Från slotters andra våning skulle alléerna även utgöra en tredimensionell ram runt barockträdgården, som man kunde se ut över. Trädens topphöjd utgick därifrån från slottets andra våningshöjd, med en återbeskärnigshöjd på ca 6-8 (10) m. Denna höjd sammanföll även delvis med höjder på stegar och höjder på andra beskärningsställningar man hade i trädgårdar/parker förr.
  Alléerna skulle heller inte växa ut över barockträdgårdens andra kvarter som broderparterren, vattenparterren och de olika boskéerna. Skälen för detta var för att upprätthålla trädgårdens komposition och avgränsning mellan olika delar. Men om trädens kronor, t.e.x. lind, fick växa ut över omgivande trädgårdsanläggningar fick man även problem med trädrötter i dessa.

  I Drottningholm har träden beskurits med en blandning av traditionell beskärning och hamling d.v.s. lindarna har kapats på en lägre nivå ca 2-4 m från vilken man fått nya toppskott. Så småningom upphörde kapningen på denna nivå och mna lämnade ca 5-7 huvudgrenar som sedan återkapades/hamlades på ca 6-8 (10) m:s höjd med vissa tidsintervaller, som har varierat över tiden. Trädkronornas yttre beskärning putsades/beskars så att de höll sig inom alléområdet och valven i alléerna putsades också. Träden i alléerna fick genom ovan beskriven beskärning s.k. ´´kandelaberform´´ d.v.s. de hade en tjockare stam med ca 5-7 huvudgrenar i kronan från vilken finare grenar växte.

  Detta är bakgrunden till den beskärning vi nu bygger upp de förnyade lindarna i barockalléerna i Drottningholm med. Under de allra första åren utför vi bara traditionell uppbyggnadsbeskärning av träden där vi tar bort felriktade grenar och gör viss urgallring i kronorna. Men efter ca 5-7 år får träden en annorlunda uppbyggnadsbeskärning än ´´vanliga´´ parkträd.
  Träden i Drottningholms barockalléer ska inte ha en genomgående stam, utan få flera huvudstammar enligt ovan, så att de får ´´kandelaberform´´.
  Målet med beskärningen är att åstadkomma träd och alléer med det utseende och de funktioner som de lindalléer man ville ha från början och som de gamla alléerna haft sedan dess.
  Vänliga hälsningar 
  Lena LU 


  Tack för det svaret. Mycket intressant att man följer de gamla reglerna. Det ska bli oerhört intressant att fortsätta följa utvecklingen i parken.
   
  Bild från 2008
   
  Bild från 2008
   
  Bild från 2008
   
  Bild från 2006
   
  Bild från 2006
   
  Bild från 1998. Den här och de efterföljande bilderna har jag kopierat från pappersfoton från en gammal analog kamera. Jag ber om ursäkt för kvaliteten, men jag tyckte att det var intressant att få med när de första lindarna planterades i parken.
   
  Bild från 1998
   
  Bild från 1998
   
  Bild från 1998
   
  Bild från 1998
   
   Bild från 1998. Lindar från Tyskland väntar på sin plats i Drottnigholms slottspark.
   

  Så byggdes Stockholm

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Trädgårdshändelser 2015

   
   
   
   
  Här listar ja några av landets trädgårdshändelser under 2015. Vet ni några andra trevliga mässor eller trädgårdsmöten, hör av er så uppdaterar jag listan. Stockholms trädgårdsmässor kommer jag giviet vis att gå på men annars ver jag inte vad jag har möjlighet att se i år. Malmö Garden Show lockar! Klicka på länkarna i listan för att komma till de olika evenemangen.
   
   
   
   
   

  Rubriker i media

  Eftersom jag är en samlare och en person som gillar att dokumentera, så har jag samlat lite klipp från olika tidningar där jag funnits med på grund av bloggen och boken. Det är lite ju kul med rubriker tycker jag och här är några från olika tidningar.
   
   
   
  • Upptäck trädgårdsbloggarna - DN 2008
  • Välj rätt sorts gödsel - ICA kuriren 2010
  • Glädjen med gröna fingar - Ljuva Livet 2010
  • Stör inte naturen för mycket - Hus och Hem 2011
  • Glöm det stilrena och tuktade och låt blommorna dominera - Allt om Trädgård 2012
  • Årets vackraste tid är när maj och juni möts - Expressen 2012
  • Bloggar om sina gröna fingrar - Länstidningen i Södertälje 2012
  • Jag har helt enkelt valt platser som jag tycker om - Allt om Trädgård 2013
  • Paradisiskt på Engsholms slott - Gods & Gårdar 2013
  • Å, den som hade en liten slottstäppa - M-magasin 2013
  • Vandra i gröna rum - Vivekas krönika i Allt om Trädgård 2013
  • Slottsträdgårdsmästarens kärleksförklaring - Gods & Gårdar 2013
  • Våren hann i kapp lagom mellan hägg och syren - Mitt i 2013
  • Med rötter i Roslagen - Norrtelje Tidning 2013
  • Ny bok guidar dig genom Stockholms grönska - Östermalmsnytt 2013

  Stockholms vita rum

   
  Snön yrde över stan när jag tittade ut från min varma lägenhet i morse och det var upplagt för en innedag med boken i soffan, mycket kaffe och med täcket uppdraget till hakan. Men jag längtade ut på vandring, så jag kastade mig ut bland folk i yrsnön. Jag klev av tunnelbanan vid Odenplan som så många gånger förr och vandrade Drottninggatan ner mot stan, med fotostopp vid Observatorielunden, Tegnerlunden och Centralbadets trädgård , som så många gånger förr! Tanken var att fånga parkerna insvepta i gnistrande vit nysnö, men värmen bland husen i stan gjorde att träden inte riktigt ville klä sig i vitt. Det ska mycket till innan jag kallar vinterdagar för vackra, men mycket nysnö i trädgårdar och parker kan få mig att gilla!
   
  Det var fint att se sjöfåglarna äta sig mätta vid Strömmen där snön föll tungt och blötte ner kameran. Det blev hastiga plåtningar. Inne på Bollhustäppan i Gamla Stan var ´´Pojken som tittar på månen´´ vinterklädd i stickad mössa och halsduk. Snyggt! Jag har berättat om honom förr - Sveriges minsta offentliga staty som är 15 cm hög och restes här 1967. Han blir klädd av hemliga beundrare och många offrar pengar till pojken samtidigt som man klappar på hans blankslitna huvud för att önska sig lycka i livet. Innan jag åkte hem handlade jag mat vid Munkbrohallen vid Gamla Stans tunnelbanestation.
   

  Nu har jag inlett mig 45:e arbetsår och kämpar vidare med halvtrasigt knä, men med en stark längtan till våren och att få sätta fingrarna i jorden igen. Arbetsresorna går fortfarande i mörker både till och från slottsparken. Det dröjer ett tag till innan man märker att det blir ljusare. Arbetet består i att klippa mer mängder med vilda buskar, slån, vildrosor, hagtorn mm. för att öppna upp för ännu vackrare utsikt mot sjön. Det finns tillräckligt med blommande vilda buskar runt slottet.

   

  Sedan fångade jag upp på Facebook att AoT:s chefredaktör och förläggaren till min bok, Viveka Ljungström nu själv ger ut en trädgårdsbok tillsammans med trädgårdsarkitekten Karin Janrik. Boken som heter ´´Vackrare trädgård med arkitektens verktyg´´ kommer till försäljning på nätet den 3 mars. Lycka till med boken!

   

  På tavlan står det vilka vi är!
   
  ´´Pojken som tittar på månen´´ var ordentligt och vackert klädd på Bollhustäppan i Gamla Stan där han suttit sedan 1967.
   
  Fiskare på Strömparterren
   
  Där borta! Säger Karl XII i Kungsträdgården
   
  Observatorielunden
   
  Centralbadets trädgård
   
   Gatstenarna var som konstverk!
   

  Räddade blogginlägg

  För ett år sedan kapades mitt Gmailkonto där bloggen ´´Slottsträdgårdsmästaren på Engsholm´´ fanns. Den bloggen skrev jag skrev i 1,5 år efter det att jag lämnat den gamla Slottsträdgårdsmästaren-bloggen. Bloggen gick inte att återställa efter kapningen, men genom en heroisk insats av min trädgårdskompis Lars Forslin, räddades all text som jag skrivit. Jag gick ju tillbaka till den här gamla bloggen och här lär jag väl bli kvar nu. Nu har jag återställt vissa bilderna till några av de tidigare förlorade inläggen, vilka jag nu lagt på denna blogg! Klicka på länkarna över bilderna!
   
  Läs mer om kapningen här!
   
  Österbybruk
   
   


  RSS 2.0
  Related Posts with Thumbnails